لبریز از تحمل

خسته ام. از درد. از دور و بری هام. از همه اطرافم. خیلی خسته ام.
دلم یک دنیای معمولی با آدمهای معمولی با رفتارهای معمولی می خواست. 

نظرات