کاسکویی که دوست ندارد صحبت کند

حوصله توضیح‌دادن ندارم. به هیچ‌کسی حتی مدیرعامل مهربان. دو روز است با خودم فکر می‌کنم حوصله ندارم زنگ بزنم و مثل همیشه دو ساعتی از اتفاقات شرکت تعریف کنم.
با بقیه هم همین طورم. دلم می‌خواهد دیگران حرف بزند و من شنونده باشم. از آن بهتر اینکه هیچ‌کسی حرف نزند.


نظرات