میان پنجره و دیدن همیشه فاصله ای ست چرا نگاه نکردم ؟

یک وقتهایی تو زندگی دوست داری پاتو بزاری رو هرچی خوندی و یاد گرفتی و تمرین کردی، صدای خورد شدنشون رو حس کنی و رد شی.
الان من در این حالم.
 برگشته ام به گذشته و تمام روزهاش رو مرور می کنم.  دلم می خواد چند روزی برای خودم غمگین باشم.


نظرات