نیاز دارم فکر کنم

باید در اتاقم رو ببندم و موسیقی گوش کنم و فقط فکر کنم و برنامه ریزی. مدت زیادیه اره ام رو تیز نکرده ام. 

نقشه راهم یه جایی توی انبار ذهنمه.. باید بیارمش بیرون و نگاهی بهش بیاندازم..

 در حال حاضر مقصد برام شبیه یک فانوس دریایی در دوردستهاست که داره سوسو می زنه..

نظرات