یکشنبه، شهریور ۲۸، ۱۳۸۹

حقيقت

پوست‌اندازي زياده از حد آدم را تبديل به كرگدن مي‌كند. يك كرگدن خوشبخت.

دوشنبه، شهریور ۱۵، ۱۳۸۹

یک سنگ پرت می کنم به مردابتان. قربه الی الله. :)

میزان اهمیت یک آدم در ذهن سایرین گاهی می‌تواند از جردادن سایرین به‌دست خود به‌خاطر یک جمله آدم معلوم شود.
درچنین شرایطی آدم پوزخند می‌زند و می‌گذرد.